Ostrov menom Petržalka

Ak by na ostrove menom Petržalka žilo 100 mužov a jedna žena, o desať rokov sa počet ľudí zvýši maximálne o 10 detí. Ak by ale na ostrove žilo 100 žien a jeden muž, za desať rokov sa počet ľudí na ostrove môže zvýšiť až o 1 000 detí.

Tento hraničný štatistický príklad uvádzam preto, aby som objasnil, ako súčasná veková štruktúra žien v Petržalke (ale aj v Bratislave a na celom Slovensku) ovplyvní množstvo detí v nasledujúcich, minimálne dvadsiatich rokoch. Počet narodených detí bude mať vplyv na potrebné kapacity materských a základných škôl.

Trochu štatistiky na začiatok

Podľa aktuálneho sčítania žije v Petržalke 114 000 obyvateľov. Z toho je 55 000 mužov a 59 000 žien. Počet žien v reprodukčnom veku od 16 do 49 rokov bude ovplyvňovať, koľko sa v nasledujúcich rokoch narodí detí.

Od 30 do 39 rokov je v Petržalke 11 235 žien, priemerne 1 123 v ročníku. Deti týchto žien dnes využívajú väčšinu potrebnej kapacity v materských a základných školách.

V nadchádzajúcich dvoch dekádach budú tieto kapacity zapĺňať ženy od 10 do 29 rokov, ktorých je v Petržalke iba 7 655, priemerne 383 v ročníku. To znamená priemerný pokles pre najbližších dvadsať rokov o dve tretiny (66%) žien oproti posledným desiatim rokom.

Údaje za hlavné mesto ako celok sú o trošku lepšie. V Bratislave žije 42 981 žien vo veku od 30 do 39 rokov (4 298 priemerne v ročníku) a vo veku 10 až 29 rokov tu aktuálne žije 37 867 žien, čo je 1 893 priemerne v ročníku a predstavuje to pokles “iba” o viac ako polovicu (56%) v porovnaní s poslednými desiatimi rokmi.

Tento trend je rovnako vidieť, ak si porovnáme počet 18-ročných žien v Petržalke (v zátvorke údaje za rovnaký rok pre Bratislavu). V roku 2001 ich bolo 1 600 (3 300) v roku 2005 ich počet klesol na menej ako 900 (2 800), o ďalších päť rokov v roku 2010 to bolo už menej ako 500 (2 100) a k 31.12.2020 žilo podľa Štatistického úradu SR v Petržalke iba 250 18-ročných žien (v Bratislave 1 350). Žien na začiatku reprodukčného veku je trikrát menej ako na jeho konci!

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Petržalka 253 234 252 215 224 252 256 293 314 370
Bratislava 1361 1301 1411 1297 1255 1323 1288 1499 1682 1874
SR 24810 24882 26785 27419 27648 28449 28890 29780 32268 35186
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Petržalka 470 522 551 632 721 866 1117 1360 1448 1603
Bratislava 2108 2281 2366 2540 2721 2817 3069 3225 3297 3333
SR 36260 37903 38337 38675 40140 40564 42051 43372 43535 43673

Tabuľka s počtom 18 ročných žien v Petržalke, Bratislave a v Slovenskej republike 2001 – 2020

Výrazný pokles počtu detí v materských školách

To, kedy dôjde k zlomu, sa dá odhadnúť podľa počtu žien v priemernom veku matky pri pôrode. Ten je v Bratislave 32,83 (32,97 pre Bratislavu V).

Vek Bratislava Petržalka
45 4061 924
44 4425 1063
43 4640 1171
42 4328 1233
41 4358 1217
40 4600 1278
39 4444 1343
38 4542 1378
37 4702 1348
36 4736 1330
35 4549 1281
34 4372 1075
33 4209 1024
32 4022 871
31 3814 797
30 3491 788
29 2970 669
28 2808 601
27 2235 476
26 1950 444
25 1719 339

Tabuľka počtu žien v Bratislave a v Petržalke podľa veku

Z uvedenej tabuľky je vidieť, že 36 až 39 ročných žien je najviac. To sú tie, ktorých deti dnes tvoria najvyšší počet v materských školách (pri priemernom veku matky pri pôrode 33 rokov, má 36 ročná matka 3-ročné a 38-ročná 5-ročné dieťa). V rokoch 2019 až 2021 sa narodilo o 100 až 150 detí menej ako v rokoch 2018 a 2017. V tomto roku už môžeme očakávať, že sa v Petržalke narodí o 150 až 200 detí menej ako v roku 2021 a v priebehu najbližších päť rokov to bude až niekde na úrovni od 300 do 500 detí menej oproti roku 2021. Z tabuľky vyplýva, že v Bratislave to bude s posunom jeden až dva roky neskôr oproti Petržalke, keďže najsilnejšie ročníky sú o jeden až dva roky posunuté. Prepad bude v najbližších rokoch o takmer 20 až 30% a následne bude pokles ďalej pokračovať.

Kde, kedy a o koľko sa tento počet zníži, záleží na viacerých faktoroch. Napríklad v Petržalke tento jav nastáva medzi prvými už teraz. Hlavný podiel na tom má obrovské rozširovanie kapacít (jedno z najväčších v Bratislave a asi aj na Slovensku), kedy za roky 2018 až 2022 boli miesta v Petržalke navýšené o približne 580 detí (v rokoch 2010 až 2018 to bolo cca 500). Ďalším významným dôvodom je efekt “slabnúcich” ročníkov.  Najviac detí za posledných 10 rokov sa v Petržalke narodilo v roku 2017 (1 433 detí, dnešní predškoláci) a odvtedy ich počet postupne klesá cez 1 385 (rok 2018), 1 284 (rok 2019), 1 259 (rok 2020) až po 1 272 v roku 2021. Vďaka vyššie spomenutému, ako aj vďaka rôznym nástrojom uprednostňovania starších a petržalských detí, budú v školskom roku 2022/2023 prijaté takmer všetky deti, ktoré dovŕšia do 31.12.2022 tri roky. To znamená, že Petržalka, na rozdiel od iných mestských častí už nebude pred sebou tlačiť neprijaté deti staršie ako 3 roky. Samozrejme, voľné miesta v konkrétnych škôlkach ešte pár rokov nebudú totožné s preferovanou materskou školou rodiča.

Rok Prijatých Neprijatých Z neprijatých 2 roční
2019 869 855 137
2020 868 935 165
2021 913 640 75
*2021 220 ďalšie rozšírené miesta v priebehu roka
2022 1050 250 100
*2022 150 ďalšie rozšírené miesta v priebehu roka

Tabuľka prijatých a neprijatých detí v Petržalke za roky 2019 až 2022

PREHĽAD PRÍJMANIA DETÍ DO MŠ V ROKU 2022/2023 V PETRŽALKE

2 700 – všetkých žiadostí spolu o prijatie (vrátane viacnásobných žiadostí)

1 370 – unikátnych žiadostí (z toho viac ako 200 nerezidentov)

1 300 – unikátnych žiadostí bez už prijatých detí (70 žiadostí sú deti ktoré už MŠ navštevujú ale chcú ju zmeniť, spravidla z dôvodu vzdialenosti od bydliska (minulý rok nastúpili tam, kde ich zobrali)

1 200 – unikátnych žiadostí bez detí narodených v roku 2020 (100 žiadostí sú deti ktoré nemajú do 31.12.2022 tri roky – nie je možné prijať)

z 1 200 detí je:

900 – detí ktoré budú mať tri roky do 31.8.2022 (je možné prijať všetky, i keď nie vždy na preferovanú MŠ)

300 – detí ktoré budú mať tri roky od 1.9.2022 do 31.12.2022 a môžu nastúpiť do materskej školy až po dovršení tretieho roku (tzn. v priebehu septembra až decembra 2022)

1 050 aktuálna voľná kapacita, ktorá pokrýva 900 detí starších ako 3 roky k 31.8.2022 ako aj polovicu z detí, ktoré budú mať tri roky od 1.9.2022 do 31.12.2022

150 vznikne do konca roku 2022

80 – vznikne otvorením novej MŠ Fedinova do 15.9.2022

70 – vznikne otvorením novej MŠ Fialova (na Slnečniciach) do 31.10.2022

Na základe skúseností z minulých rokov viac ako 50 detí, ktoré budú prijaté, 1.9.2022 nenastúpi do materskej školy

Deti ktoré dovŕšia tri roky v roku 2023 môžu byť prijaté až po 1.1.2023 za predpokladu, že v MŠ ostala voľná kapacita

Súčasnú potrebu kapacít materských škôl najbližších 30 rokov učrite neprekročíme

K rekordným číslam z posledných 14 rokov, kedy sa v Petržalke narodilo takmer 19 000 detí (1 350 priemerne každý rok) sa  najbližšíchdvadsať rokov určite nedostaneme. Dôvodom je veková štruktúra žien, kedy vo veku od 0 do 9 je ich menej ako 700 v každom ročníku, vo veku od 10 do 15 menej ako 500 v každom ročníku a vo veku od 16 do 25 (na začiatku reprodukčného procesu) je ich dokonca iba okolo 300 v každom ročníku.

Vo svetle týchto skutočností vyzerá takmer 160 miliónov eur v pláne obnovy na rozširovanie kapacít materských škôl značne neefektívne. Kým sa tieto projekty pridelia žiadateľom, zrealizujú a deti nastúpia do novootvorených tried, stanú sa buď okamžite, alebo v priebehu jedného-dvoch rokov zbytočnými. Takéto projekty sa mali uskutočniť pred viac ako desiatimi rokmi. Vyhodené peniaze budú v budúcnosti opäť na niečo dôležitejšie chýbať, lebo základné prognózovanie na Slovensku, žiaľ, neexistuje.

Samozrejme, okrem narodených detí treba počítať aj s vnútroštátnou migráciou obyvateľov (aj detí) formou prisťahovania sa. V projektoch, ktoré sa stavajú (Slnečnice, Nesto a podobne) bude v tomto období počet prisťahovaných maximálne vo výške 20 000 až 25 000, čo vzhľadom k 114 000-ovej Petržalke tento klesajúci trend iba zmierni, ale určite nezastaví. Rovnako nastane presun časti detí zo súkromných materských škôl do štátnych z dôvodu nižších poplatkov, čo trochu “pomôže doplniť” kapacity, ktoré sa začnú uvoľňovať. V neposlednom rade bude potrebné a možné opätovne otvoriť pre jednotlivé oblasti aj štátne jasle a špecializovať materské školy alebo ich triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom strava pre deti s intoleranciami sa bude musieť stať samozrejmosťou. Je pravdepodobné, že všetky spomenuté opatrenia dokážu pomôcť k zníženiu poklesu detí odhadom iba o 20 až 30% namiesto “prepadu” o 50% na základe počtu žien v produktívnom veku.

Záver

Kým Petržalka problém s dostatočnou kapacitou pre deti v materských školách vyrieši tento rok, ostatné mestské časti to čaká postupne v období nasledujúcich dvoch až troch rokov. Nie je veľa vecí, ktoré je možné s dostatočným predstihom predpovedať. Počet novonarodených detí do tejto kategórie ale patrí, preto je smutnou vizitkou minulého alebo súčasného riadenia tohto štátu , že sa na tento stav nepripravili. Aktuálne podporovanie rozširovania kapacít cez investície je úplne zbytočné, lebo do 5 rokov sa začnú postupne existujúce triedy zatvárať. Rovnako je veľmi dôležité, aby sa hlavne samosprávy začali pripravovať  na obrovský a dlhodobý pokles počtu detí už teraz, inak o pár rokov budú riešiť problem, čo s prázdnymi triedami a škôlkami.