Program

Pred minulými voľbami som nemal reálnu skúsenosť s riadením Petržalky, preto som hlavne písal, čo by som chcel urobiť a čo si myslím, že budem vedieť urobiť. Dnes, po štyroch rokoch, to viem dosť presne. Viem jasne povedať, ktoré oblasti vnímam ako najväčšie výzvy a čo v týchto oblastiach viem reálne urobiť. Program som podľa toho zoradil od najzávažnejších oblastí, s ktorými sa Petržalka musí popasovať. (Ak máte záujem pozrieť si odpočet našej práce za posledné štyri roky, nájdete ho tu.)

SENIORI

Slovensko starne, Bratislave starne, ale najviac starne Petržalka. Kým pred dvadsiatimi rokmi tvorili obyvatelia starší ako 65 rokov 11% celej slovenskej populácie, tak v Petržalke to bolo iba niečo cez 4%. V minulom roku to už bolo na Slovensku viac ako 17% a v Petržalke dokonca takmer 21%. Za dvadsať rokov sa na Slovensku zvýšil počet seniorov približne o 50% ale v Petržalke to bolo takmer 500%. Z nového a mladého sídliska osemdesiatych rokov minulého storočia sa postupne stáva “seniorská štvrť”. A v najbližšom desaťročí sa tento trend nezlepší, ale práve naopak, percento ľudí 65+ bude ešte vyššie ako dnes.

Čo to znamená pre všetkých obyvateľov Petržalky? Kým za posledných desať rokov si väčšina mladých rodín prešla tým, že nevedeli umiestniť dieťa do materskej školy, tak v najbližších desiatich rokoch nás bude postupne na Slovensku, ale obzvlášť v Petržalke, čakať problém so službami a zariadeniami pre seniorov. A tento sociálny problém bude ďaleko väčší, ako to bolo pri materských školách. Keď sa v minulosti nepodarilo nájsť miesto pre trojročné dieťa a občas aj pre štvorročné, tak päťročného predškoláka už spravidla zobrali všade. Problém s kapacitným umiestnením dieťaťa sa tak do dvoch rokov zvykol vyriešiť. Pri senioroch to také ľahké určite nebude a súkromné zariadenia pre nich sú ďaleko drahšie ako tie školské.

Kľúčovou úlohou samosprávy po aktuálnej pandemickej situácii bude, aby seniori zostali čo najdlhšie čulí a čo najviac samostatní. Je to výhodné pre samotných seniorov, ich rodiny, ale pri aktuálnych kapacitách a ekonomickej situácii je to doslova nevyhnutné pre celú spoločnosť.

Samozrejme, skôr či neskôr, príde čas, kedy aj tí najvitálnejší seniori budú postupne potrebovať aspoň základnú pomoc. Pomoc pri zabezpečení stravy, pomoc pri niektorých činnostiach v domácnosti (upratanie a podobne). Tento typ pomoci sa nazýva aj terénna opatrovateľská služba. Vykonáva sa priamo v domácnostiach seniorov. Jej rozsah, kvalita ako aj kapacita budú už v najbližšom čase veľmi dôležité, preto je to moja hlavná priorita v tejto oblasti. Opätovne treba zopakovať, že čím dlhšie budú vedieť seniori kvalitne bývať doma, vo svojich bytoch, o to dlhšiu a krajšiu budú mať jeseň svojho života. Na terénnu službu bude musieť nadväzovať denný stacionár (niečo ako denná materská škola pre seniorov) a následne bude potrebné navýšiť kapacity v zariadeniach opatrovateľskej služby. Na základe demografického trendu je jasné, že doterajšia kapacita musí byť navýšená v najbližších desiatich rokoch niekoľkonásobne. (Domovy dôchodcov má podľa štatútu v kompetencii mesto a domovy sociálnych služieb (DSS) zase vyššie územné celky).

Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné ďalej rozvíjať spoluprácu s Univerzitou tretieho veku pri Ekonomickej univerzite a s dennými centrami seniorov. Príkladom môže byť už v tomto období zriadená nová klubovňa aktívnych seniorov na Osuského ulici. Tak ako sa nám za uplynulé štyri roky podarilo v Petržalke vyriešiť problém s kapacitami materských škôl, budeme musieť čo najskôr zvýšiť kapacitu terénnej opatrovateľskej služby a následne zriadiť denný stacionár a ďalšie zariadenia opatrovateľskej služby.

Rovnako považujem za veľmi dôležité robiť čo najväčšie množstvo aktivít pre petržalských seniorov (športových, spoločenských aj kultúrnych), ktoré ich zmysluplným spôsobom budú motivovať k pohybu, k pravidelným denným činnostiam ako aj k snahe čo najviac rozvíjať ich sociálne kontakty a informačné schopnosti. Treba si uvedomiť, že aj z ekonomického hľadiska sú náklady spoločnosti na uvedené aktivity pri zdravých senioroch rádovo v jednotkách eur mesačne, pri čiastočne odkázaných v desiatkách až stovkách eur (podľa miery odkázanosti) a pri úplne imobilných dokonca v tisícoch eur mesačne. Tieto náklady v dnešnej dobe nebude vedieť znášať väčšina rodín a preto kľúčová bude prevencia, to znamená predchádzanie resp. systematické pracovanie na tom, aby boli seniori čo najdlhšie samostatní. Preto bude mojou snahou ich v tomto čo najviac podporiť.

ŠKOLSTVO A ŠPORT

Druhou kľúčovou oblasťou na nasledujúce štyri roky bude školstvo a šport. Tak ako som už spomenul pri svojom odpočte (ktorý nájdete tu), v nasledujúcom období bude v oblasti školstva potrebné dokončiť rekonštrukcie kuchýň a toaliet na základných školách, keďže by to mal byť štandard. Okrem toho, z dôvodu postupného poklesu detí v materských školách (viac o tejto problematike sa dočítate tu) bude nevyhnutné zabezpečiť vo viacerých petržalských školách stravovanie pre deti s intoleranciami, vytvárať kapacity pre deti zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako aj opätovné sprevádzkovanie štátnych jaslí. V neposlednom rade bude potrebné, aby sa jednotlivé materské školy začali postupne špecializovať na určité oblasti (šport, jazyky, umenie, …) a aby výchovno-vzdelávací proces bol na konkurencieschopnej úrovni. V opačnom prípade hrozí, že z dôvodu nízkej kapacity sa do 10-15 rokov postupne pozatvára skoro polovica súčasných materských škôl.

V oblasti športu bude kľúčové okrem rekonštrukcie a budovania športovísk pre čo najširšiu oblasť športov, nájsť vhodný a dlhodobo udržateľný systém podpory športových klubov a športových krúžkov. Chcem, aby športová infraštruktúra v Petržalke patrila medzi najlepšie v Bratislave. Dôležitosť športovania pre deti, mládež, dospelých aj seniorov si uvedomujú všetci. Kvalitná infraštruktúra je základ. Organizované amatérske ako aj profesionálne športové združenia sú motorom, ktoré túto infraštruktúru vedia aktívne využívať a pomáhať tak rozvíjať oblasť s pohybovými možnosťami pre všetkých obyvateľov.

Rovnako je dôležité pokračovať v postupnej rekonštrukcii a obnove verejných detských ihrísk. Funkčné a bezpečné detské ihriská so zaujímavými hernými prvkami sú základom pohybových návykov detí.

S oblasťou školstva a seniorov neoddeliteľne súvisí stravovanie. Tak ako som spomenul, či už pre seniorov alebo žiakov škôl bude potrebné zabezpečiť kvalitné stravovanie rozšírené o potreby diétnych jedál alebo čím ďalej viac rozšírených intolerancií. Preto okrem technického zabezpečenia kuchýň, ktorému sme sa venovali posledné štyri roky, bude potrebné zamerať sa aj na prevádzku kuchýň s cieľom zabezpečenia čo najväčšieho spektra spomenutých stravovacích potrieb a požiadaviek.

VEREJNÝ PRIESTOR

Stav chodníkov, ciest, parkovísk a terás trápi takmer všetkých. Napriek tomu, že to považujem za priority na nasledujúce obdobie, dávam jú až na tretie miesto, lebo aj napriek ich stavu vyššie spomenuté dve priority považujem stále za výrazne dôležitejšie. Tak isto aj na tomto mieste zopakujem, aké množstvo kilometrov a metrov štvorcových plochy je potrebné opraviť a aká suma by bola potrebná, ak by sa to malo celé urobiť dodávateľsky.

Kompletná obnova povrchov všetkých chodníkov, ciest, parkovísk a terás, by stála približne 150 000 000 eur.

Disponibilný rozpočet mestskej časti Petržalka bol v minulom období približne 6-7 miliónov eur ročne, pričom prijatím vládnych balíčkov, zvýšením cien energií a infláciou sa táto suma v nasledujúcom období skôr zníži, ako zvýši. Jednoduchým matematickým výpočtom zistíme, že pokiaľ jedinou úlohou mestskej časti nebude oprava chodníkov, ciest, parkovísk a terás, tak pri danom rozpočte (a teda aj výške daní) nie je za súčasných podmienok reálne možné systematicky opravovať spomenuté povrchy tak, aby sa raz za 20-30 rokov obnovili. Keby dnes boli nové a funkčné, bolo by možné na nich vykonávať takú údržbu, aby sa ich životnosť čo najviac predĺžila. Súčasný desaťročiami zanedbaný a žalostný stav sa dá riešiť naozaj iba postupne od najvážnejších problémov a najhorších úsekov. Cieľom na nasledujúce štyri roky je vyriešiť čo najviac, ale určite nie je reálne možné vyriešiť všetky. Kľúčové bude pri oprave chodníkov, ciest a parkovísk v správe mestskej časti urobiť viac, ako sa urobilo v súčte za posledných dvadsať rokov a aby sa vymyslel spôsob, ako zabezpečiť systematickú obnovu v budúcnosti.

Okrem spevnených plôch tvorí náš verejný priestor aj tráva, stromy, parky a podobne. Pekné pokosenie už považujem za samozrejmosť a viem garantovať, že problémy z minulosti sa už nebudú opakovať. Vzhľadom ku klimatickým zmenám bude potrebné obnoviť čo najväčšie množstvo pôvodných závlahových systémov. Tak isto by som chcel postupne zveľaďovať zelené plochy výmenou trávnatých kobercov v parkoch, v okolí Draždiaka ako aj v školských areáloch. Výsadba vzrastlých stromov by sa mala stať samozrejmosťou, aby nebolo potrebné pri zasadení vždy čakať 20 rokov, kým dôjde k nahradeniu vyrúbaného stromu. Takisto sa bude treba zamerať na uzatvorenie kontajnerových stojísk, ktoré sa po kompletnej výmene malých smetných košov stali jedným z najväčších zdrojom odpadu na verejných priestranstvách.

V neposlednom rade bude potrebné začať postupne zvyšovať bezpečnosť verejných priestorov prostredníctvom kamerových systémov. Prednostne by sa mali inštalovať v areáloch materských a základných škôl, na verejných ihriskách a športoviskách, ktoré sú najčastejším cieľom vandalizmu a poškodzovania. Predídeme tak zbytočnému a opakovanému odčerpávaniu verejných prostriedkov na ich zbytočnú opravu. Následne by sa mali monitorovacou technikou vybaviť kontajnerové stojiská, ktoré sú zdrojom znečistenia a odkladania rôznych druhov odpadov, ako aj parkoviská. Parkoviská treba chrániť pred krádežami a poškodzovaním súkromného majetku na verejných priestranstvách. V mestskej časti je aj nemalá časť magistrátnych ciest, chodníkov a zopár parkovísk. Na oprave týchto sa budeme snažiť spolupracovať s mestom, keďže ich oprava a údržba je v kompetencii mesta.

Uvedené tri oblasti považujem za hlavné priority nasledujúceho volebného obdobia. Za ďalšie dôležité považujem nasledujúce témy:

PARKOVANIE

V oblasti parkovania sa Petržalka za posledné štyri roky výrazne posunula. Samozrejme, že to so sebou prinieslo aj nové problémy, keďže sme sa túto roky neriešenú tému snažili posunúť čo najviac a čo najrýchlejšie. Jedným z hlavných problémov sú dva systémy – mestský PAAS s bielymi čiarami a petržalský s modrými čiarami. Každý má trochu iné časy a pravidlá (hlavne pre návštevy) a preto v tom ľudia (hlavne návštevníci Petržalky) majú chaos. Určite bude dôležité nájsť spôsob ako tieto dva systémy (alebo ich pravidlá) zjednotiť a nakoniec, samozrejme, mať v Bratislave jeden spoločný systém.

Čo sa týka (ne)dostatku parkovacích miest, tak až po zavedení zón v celej Petržalke sa zreálnia parkovacie potreby a možnosti. Aj keď sa to nemusí na prvý pohľad zdať, nemalé množstvo parkovacích miest zaberajú vraky (resp. dlhodobo nepoužívané autá), týždňovkári – ľudia, ktorí niekde v Petržalke zaparkujú a potom celý týždeň alebo aj niekoľko týždňov auto nepoužívajú. Časť parkovacích miest zaberajú aj autá rezidentov, ktoré sa síce nepoužívajú, ale bezplatný verejný priestor ich nemotivuje k tomu, aby nepojazdnosť svojho auta museli riešiť. V neposlednom rade majú svoj podiel na situácii s parkovaním aj nevyužívané vyhradené parkovacie miesta, častejšie skôr vyhradené pre ŤZP. Po zavedení zón v oblasti Dvory nemá väčšina rezidentov problém zaparkovať. Výnimkou je niekoľko exponovaných oblastí. Ak niekde v zazónovaných častiach chýbajú miesta, tak je to spravidla niekoľko parkovacích miest na niektorých uliciach. Problém s parkovaním v zazónovaných častiach ostali mať nerezidenti a niektoré druhy návštev, najmä po 18:00. Týchto chceme riešiť postupným rozširovaním parkovacích možností na parkoviskách súkromných subjektov ako sú obchodné reťazce Billa, Lidl, Kaufland, Tesco a pod. alebo inými súkromnými vlastníkmi parkovacích kapacít.

Po zazónovaní oblasti Dvory do petržalského parkovacieho systému by sa v priebehu roku 2023 mal zazónovať aj zvyšok Petržalky. Dôležité je, aby podmienokou spoplatnenia bola poskytnutá služba parkovania v dostupnej vzdialenosti. V opačnom prípade by išlo iba o ďalšiu daň.

KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Okrem samosprávnej podpory športu je nemenej dôležitá aj podpora kultúry. Mojou snahou preto bude ďalej rozširovať okruh tradičných a zaužívaných spoločenských podujatí, akými sú na najväčšom slovenskom sídlisku napríklad Dni Petržalky, SeniorFest či Večery autentického folklóru. Zároveň však chcem s kolegami a partnermi prinášať a rozvíjať aj úplne nové podujatia, akými aj v tomto roku boli napríklad PetržalkaFest či Leto na Draždiaku. Rovnako sa budem snažiť o zlepšenie systému podpory organizácií, s ktorými mestská časť spolupracuje a ktoré podobne ako športové kluby zabezpečujú v Petržalke rôznorodé a prínosné činnosti pre deti, mládež i dospelých. Práve tieto neziskové organizácie a záujmové spolky dokážu narábať s financiami na podporu kultúrneho života najefektívnejšie, pretože sú v denno-dennom kontakte s danými cieľovými skupinami a najpodrobnejšie poznajú ich potreby.

V neposlednom rade by som chcel – podobne ako v prvom volebnom období v prípade petržalskej údržby – ešte viac previazať prácu nášho miestneho úradu, našich kultúrnych zariadení a našej knižnice, vždy v snahe robiť čoraz kvalitnejšie projekty a navštevovanejšie podujatia v rámci tejto dôležitej agendy. Vzhľadom na naše úspory (či už nežiadúce pandemické, alebo tie praktické, ktoré plynú z väčšej efektivity), nemá Petržalka problém finančne vykryť ani tieto ciele a plány nielen v nasledujúcich štyroch rokoch.

DRAŽDIAK

Asi nikomu, kto bol v lete na Draždiaku netreba dokazovať, aký obrovský potenciál má toto petržalské more. Podarilo sa nám tu zabezpečiť slušné verejné toalety, prezliekacie kabínky, lavičky a nakoniec aj nový trávnatý koberec. Myslím si, že ďalšie skvalitňovanie okolia Draždiaku výrazne spríjemní pobyt ľudí v jeho okolí, preto by som rád pokračoval v rozširovaní nových zatrávnených oblastí, ktoré by vedeli nahradiť väčšinu kamenistého okolia. Rovnako chcem ďalej pokračovať v rozširovaní ďalšieho zázemia, ktoré sa v u obyvateľov osvedčilo.

VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY

Dôležité bude aj naďalej rozvíjať vlastné verejno-prospešné služby, efektívne navyšovať ich kapacitu v závislosti od potrieb a požiadaviek. Za posledné štyri roky sa stali samozrejmosťou činnosti ako kosenie trávy, vysýpanie malých smetných košov, zimná údržba, zametanie či ostatné menšie údržbárske práce (maliarske, elektrikárske, vodárske, …). V nasledujúcom období bude mojím cieľom rozšíriť tieto činnosti o ďalšie oblasti, hlavne oprava a výmena asfaltových povrchov ciest, chodníkov a parkovísk ako aj väčšie rekonštrukcie vlastných priestorov.

TERASY

Už síce boli spomenuté v rámci chodníkov, ciest a parkovísk, ale ich problematika je komplikovanejšia. Kým chodníky, cesty a parkoviská sú v majetku mestskej časti a ich neriešenie je hlavne problém množstva potrebných peňazí, tak pri terasách je problémom aj ich vlastníctvo. Treba si uvedomiť, koľko peňazí potrebuje a nemá mestská časť pre opravy a údržby svojho majetku. Na druhej strane sú v zlom stave terasy, ktoré nie sú v majetku mestskej časti a ako je uvedené vyššie, nie je dosť peňazí ani pre potreby vlastného majetku. Preto očakávať, že Petržalka môže zo svojho rozpočtu vo veľkom opravovať takýto rozsah cudzieho majetku, je nereálne. Áno, je mojim cieľom voľnými kapacitami ľudí a techniky verejno-prospešných služieb postupne riešiť neodtekajúce kanály alebo pretekajúci povrch. Treba si ale uvedomiť, že mestská časť neoprávnene zasiahneme do cudzieho majetku a niekto sa začne sťažovať, že mu zateká garáž alebo iný nebytový priestor pod terasou, tak bude potrebné dokazovať, že to nebolo spôsobené našou činnosťou.

PSÍČKARI

Výmenou smetných košov a prirobenie veľkých roliek pomohlo k vyriešeniu dlhoročného problému “nedostatku” sáčkov na psie exkrementy. Hlavným problémom bol v minulosti ich nízky počet ako aj neohľaduplné správanie niektorých psíčkarov, ktorí brali celé balenia. Dnes už sú sáčky na toľkých košoch, že takmer nikto nemá potrebu ich brať. Všetci vedia, že ich tam vždy nájdu dostatok. Podobne ako tento problém by som chcel vyriešiť aj problémy s voľnými výbehmi a jednoduchými cvičiskami pre psíčkarov.

FINANCIE

A, samozrejme, nakoniec tá najdôležitejšia otázka. Kde na to všetko zobrať peniaze. Ako som už uviedol vo svojom odpočte, jedna z vecí, ktorú si trúfam riešiť, je hospodárenie a to dokonca aj hospodárenie s verejnými peniazmi. Vďaka opatreniam, ktoré som za štyri roky urobil, dokáže mestská časť zabezpečiť svoj bežný chod a ešte aj ušetrí časť peňazí na splácanie dlhoročného investičného dlhu. Z dôvodu opatrení štátu, ktoré majú najbližšie dva roky zobrať veľa peňazí samosprávam, z dôvodu inflácie ako aj nárastu cien energií bude potrebné vymyslieť ešte niečo ďalšie, aby množstvo peňazí bolo dostatočné na zabezpečenie všetkých uvedených priorít a oblastí. Z tohto dôvodu by som chcel voľné kapacity, najmä v oblasti verejno-prospešných služieb, začať ako mestská časť využívať aj na podnikateľskú činnosť, čím by bolo možné si časť výpadku príjmov zarobiť. Myslím si, že je niekoľko oblastí, kde tak veľká mestská časť ako Petržalka nemá zlé postavenie a dokonca pri dobrom nastavení môže mať aj slušnú konkurenčnú výhodu.

Som zvyknutý vidieť prekážky ako možné príležitosti. Dokázal som to pri celoplošnom testovaní, kedy okrem kvalitnej a rýchlej služby pre obyvateľov som pre mestskú časť zarobil viac ako 1 milión eur. Samozrejme, podnikateľská činnosť nevie byť hlavným zdrojom príjmu, skôr iba doplnkovým, preto bude potrebné pokračovať v konsolidácii interných nákladov a zefektívňovaní fungovania niektorých oddelení alebo organizácií. Samozrejme, väčšinu z tých najväčších úspor sa už podarilo urobiť, ale ako vždy a všade, aj tu ostali rezervy, na ktorých je možné ešte zapracovať, hlavne v časoch, ktoré nás momentálne čakajú.